Friday, June 10, 2011

Pendidikan di Malaysia Menjadi Contoh Di DuniaYang Amat Berhormat Datuk Seri Mohd Najib bin Abdul RazakFirman Allah bermaksud :
Tidakkah engkau melihat (wahai Muhammad) bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu: kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik, yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh, dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Dia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia, supaya mereka beringat (mendapat pelajaran).

Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wathiqu Billah
Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud
Al-Muktafi Billah Shah.Selepas mencapai kemerdekaan, kerajaan Malaysia memberi tumpuan yang utama dalam bidang pendidikan. Dasar Pendidikan yang telah di buat mengambilkira kepentingan pelbagai kaum dan agama di Malaysia.

Berikut adalah satu contoh Pelan Induk Pembangunan Pendidikan dalam Rancangan Malaysia ke -9 untuk tahun 2006-2010.Petikan Kata-kata Aluan YAB Perdana Menteri (2006)


…cita-cita negara tidak akan tercapai hanya dengan meningkatkan infrastruktur atau menambah bilangan sumber tenaga murah. Sebaliknya, pencapaian matlamat ini memerlukan satu peningkatan tahap produktiviti dan daya saing negara. Anjakan ini juga memerlukan pembangunan modal insan dari segi keupayaan dan intelek . Justeru itu, Misi Nasional dan Rancangan Malaysia Kesembilan telah menetapkan “pembangunan modal insan berminda kelas pertama” sebagai salah satu daripada lima teras utama ke arah mencapai Wawasan 2020.”

Petikan Prakata YB Menteri Pelajaran Malaysia (2006)

“Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ini bertujuan memperkemaskan pelaksanaan program-program pendidikan serta memantapkan lagi proses pembinaan modal insan secara menyeluruh dan berterusan supaya output yang dihasilkan berupaya memenuhi kehendak tempatan dan antarabangsa, di samping mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia dalam arena global. Maka, amatlah wajar usaha kolaboratif di kalangan warga pendidik serta semua pihak yang berkepentingan dapat digembleng demi menjayakan matlamat yang terkandung dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ini.”

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 - 2010
  • Satu pelan yang holistik, realistik dan memberi penekanan kepada pembangunan dari segi soft dan hard development
  • Selari dengan agenda nasional
  • Merintis pembaharuan


Dasar-dasar Pendidikan yang di perkenalkan selepas merdeka sentiasa diperbaharui mengikuti keperluan semasa untuk kebaikan dan kebajikan rakyat. Rahmat dan Kasih Sayang dari Allah kepada negara Malaysia ini tidak terhitung. Sebagai rakyat Malaysia,mestilah sentiasa bersyukur di atas segala rahmat yang telah kita nikmati bersama.

Mengimbas kembali di zaman dahulu, zaman nenek moyang yang mula-mula mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah untuk memeluk Islam. Suatu masa dulu, keturunan Nabi Muhammad S.A.W. datang dan menetap di Tanah Melayu ini dan membawa bersama Ugama Islam yang telah menjadi ugama Rasmi negara kita pada hari ini. Begitu besar jasa yang telah di berikan kepada orang-orang Melayu di Nusantara ini.

Realiti hari ini, seluruh dunia sedang mengalami kemuncak Political Toadies and a Broken Down System. Bagaimana sebelum ini, pelbagai dakyah melalui media kononnya Barat adalah contoh kepada politik,pendidikan,kebudayaan dan lain-lain lagi. Realiti hari ini terbukti Barat LinkDi Ambang Kehancuran. Patriotism vs. Globalism .

Pada masa yang sama saat ini, masyarakat di seluruh dunia sedang menyaksikan keadaan sebaliknya berlaku di Malaysia. Dalam bidang ekonomi,kebudayaan, pendidikan dan yang paling menjadi perhatian ialah keamanan yang di kecapi oleh rakyat Malaysia kini walaupun penduduknya terdiri dari pelbagai bangsa dan ugama. PASTI ADA RAHSIA BESAR?

Kembali semula kepada jasa-jasa keturunan Nabi Muhammad S.A.W. yang begitu BESAR kepada orang-orang Melayu ini, maka kesempatan itu, dalam isu pendidikan ini saya paparkan pautan dari laman web PORTAL RASMI MQTK BANI HASYIM QURAISY.

RUKUNEGARA MALAYSIA DAN DASAR NEGARA: PEMBANGUNAN MODAL INSAN DAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (EDUCATION FOR ALL) DI BAWAH UNESCO DAN PBB

Tempat : HOLIDAY VILLA SUBANG JAYA
Tarikh : 7/6/2011
Majikan:

  • MENTERI PELAJARAN MALAYSIA, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA/UNIT PERANCANG EKONOMI (UPE)
Model: 10MP-KPI Score Card (10MP-KPISC)
Tajuk: PEMBANGUNAN MODAL INSAN DAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA BANGSA-BANGSA (EDUCATION FOR ALL)

www.epu.gov.my +603-8888 3333/+603-8888 3755EDUCATION FOR ALL

Boss KPM Bhg Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (POLICY) YM Datuk Bendahara MQTK

BERMOTIFKAN BAHAWA MALAYSIA SEBUAH NEGARA YANG AMAN, MAJU DAN AMAT-AMAT MENITIK BERAT KEMAJUAN PENDIDIKAN NEGARA DAN DUNIA AMNYA; DAN BERFOKAS SERTA PERIHATIN (TAKE CARE) akan warga dunia yang tercicir dan ketinggalan dan tidak berpeluang mendapat pendidikan sebelumnya.

Maka satu modus operandi dan pembentukan kaedah Perancangan Dan penyelidikan Dasar pendidikan adalah perlu dijalankan dengan tersusun, sistematik, bernilai tinggi dan mempunyai fokas yang unggul perlu dijayakan dan prosesnya kini sedang disiapkan oleh KPM di bawah Bahagian Perancangan dan penyelidikan Dasar Pendidikan Negara (RE: Pembangunan Modal Insan) demi mewujudkan warga Malaysia dan dunia amnya mencapai taraf, mutu dan piawai yang telah ditakrifkan sebagai kejayaan kepada MARUAH DAN KEMAJUAN BAGI SESUATU NILAI YANG DINAMAKAN ‘TAMADUN DUNIA’..

Konsep PEMBANGUNAN MODAL INSAN di bawah Kementerian yang menjanakan teknologi pendidikan yang bermutu, selektif tapi berkemampuan, dan bakal memperkasa jatidiri, dan juga memenuhi keperluan negara dalam sumber penghasilan tenga kerja yang mahir dan cemerlang tetapi mempunyai siasah diri yang mulia, jujur, cemerlang dan berakhlak di dalam semua lapangan ilmu pendidikan Nasional.

Strategi dan kaedahnya telah dipermudahkan dengan mempraktiskan kepada ciri-ciri utamanya iaitu: iaitu mencari calon yang terdiri dari warganegara yang layak untuk menerima pendidikan tetapi tercicir dan kandas serta tiada peluang yang mampu disedari oleh Kerajaan yang melibatkan dengan pelbagai faktor tertentu dan semasa serta umumnya; namun BERHAK DAN WAJIB diberi pemulihan, pendidikan dan penyaluran sumber ilmu yang wajib sebagai teras untuk terus memakmurkan dan menjadi sokongan kepada keperluan sumber pembangunan manusia dan memertabatkan kemajuan Pembangunan Modal Insan menjadi warga dunia yang maju dan bermaruah serta mampu mengaman dan memakmurkan dunia kembali bersama dengan entiti yang lain dan termasuk apa-apa pembangunan mental dan negara sebagaimana yang telah difokaskan sasarannya sebelum ini.

Terkandung beberapa agama, bangsa, jati budaya asal, kepercayaan agama yang berbeza tapi satu konsep kefahaman iaitu percaya dan yakin adanya Tuhan dan bukannya komunis, Atheis, Fasis, Nazi, atau yang bersekutu dengannya. ... bangla, indo Budhha.. dan akan diuruskan oleh NGO yg mampu membeikan pendidikan sebagai asas kepda SOKONGAN UNESCO dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iatu PENDIDIKAN UNTUK SEMUA..

Status pelaksanaan ilmu dan praktisnya adalah merujuk kpd Matlamat dan visi DASAR PENDIDIKAN NEGARA IAITU SEGALA BENTUK PERKARA HENDAKLAHBERLANDASKAN KEPADA PRINSIP-PRINSIP RUKUNEGARA. Semuanya berteraskan kepada konsep dan Dasar pendidikan Nasional dan Antarabangsa (UNESCO-COMMENTHWEALTH) iaitu 'SATU MALAYSIA-SATU JIWA';

Kementerian perlu mengemaskini tamplet status pelaksanaan, strategi, kemampuan semua pihak; dan semua itu hendaklah semuanya dan WAJIN BERKONSEPKAN PRINSIP RUKUNEGARA YANG PERTAMA IAITU ada SATU KEPERCAYAAN YANG SAMA IAITU ‘PERCAYA PADA TUHAN’ @ ‘BELIEVE IN GOD’..

PRINSIP RUKUNEGARA DAN MATLAMAT KERAJAAN MALAYSIA:

RUKUNEGARA MALAYSIA DAN DASAR NEGARA

SISTEM RAJA BERPELEMBAGAAN

KERAJAAN MALAYSIA berhak dan WAJIB untuk menetapkan JATIDIRI WARGANEGARANYA MENJADI WARGANEGARA YANG BERDAULAT; dan yang BAKAL dikeluarkan oleh PENGELUARAN NEGARA untuk pengesahan MAJLIS DIRAJA DAN KERAJAAN itu, maka perlulah satu Modul baru yang beriktisas, beretika dan berpaksikan pada dasar dari SUMBER ILMU YANG SAHIH, BETUL, BENAR DAN MEMENUHI TUNTUTAN AGAMA DAN NEGARA; YANG MANA IANYA ADALAH DALAM USAHA MEMENUHI HALATUJU KEPADA MENCAPAI KEREDHAAN DAN JAMINAN ALLAH, di atas Prinsip Rukunegara yang pertama, iaitu KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN (Believe In God).

KERAJAAN MALAYSIA perlu mencapai Inspirasi DASAR PENDIDIKAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN NASIONALNYA untuk melahirkan warganegara dan bakal penambahan penduduk yang menepati kehendak dan piawai yang ditetapkan Kementerian dan Kerajaan MAlaysia. Dan guru-guru di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan lain-lain Agensi kerajaan BERHAK dan WAJIB menjadi pemangkin kepada memberi corak RANGSANGAN, DORONGAN DAN INOVASI SERTA ILHAM DAN MENJADI MODEL KEPIMPINAN DAN PROSPEK PENGURUSAN PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN YANG BERTERASKAN PADA PRINSIP RUKUNEGARA YANG KE 2 IAITU 'KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA'.


KERAJAAN MALAYSIA dan usaha mana-mana badan dan agensi, NGO dan badan-badan bertanggungjawab hendaklah berasaskan kepada MUKJIZAT KEAGUNGAN ALQURAN dan asas-asas disiplin yang menjadi PUNCA kepada PUNCAK pengeluaran warganegara, guru-guru yang bertauliah, pelajar-pelajar yang berkaliber, perihatin, bertanggungjawab, cemerlang akademik dan siasahnya; tapi mahir alQuran, ikhlas agamanya dan MULIA AKHLAKNYA; DAN ASASNYA ADALAH DISPLIN; Maka DISPLIN inilah yang didefinasikan sebagai Rukunegara ke 3 iaitu 'KELUHURAN PERLEMBAGAAN'...


KERAJAAN MALAYSIA juga perlu jelas dalam memartabatkan konsep 'KENDIRI' para guru-guru yang hendak dikeluarkan oleh IPGM itu adalah menepati dasar, keperluan dan peraturan serta undang-undang yang telah ditetapkan oleh KERAJAAN MALAYSIA iaitu sebagai moral yang unggul, sistematik dan jelas halatujunya; dan ini akan menepati Rukunegara yang ke 4 iaitu, 'KEDAULATAN UNDANG-UNDANG'.


KERAJAAN MALAYSIA juga dan apa jua medium atau material yang terlibat baik secara asasnya, secara berkumpulan, individu atau melibatkan badan berkanun dan swasta serta nasihat dari NGO; maka ianya hendaklah selari dan perlu menjadi PENYOKONG dan ASET kepada keperluan Dasar Pendidikan Negara. Maka asasnya perlu mempunyai kecemerlangan dalam perkhidmatan tetapi amat Jujur hatinya, Mulia Peribadinya dan juga Akhlaknya; Dan inilah yang dimaksudkan dengan mencapai matlamat RUKUNEGARA YANG KE 5 iaitu 'KESOPANAN DAN KESUSILAAN'.


KERAJAAN MALAYSIA
kena berusaha dengan gigih demi melahirkan warganegara dan warga pendidik/guru-guru (IPGM) yang berkualiti, berhemah, berakhlak dan cemerlang perkhidmatan dan siasahnya; maka segala tindakan ini akan menepati garispanduan formula 4B Kementerian Pelajaran Malaysia dan MQTK (NGO) di bawah BPPDP iaitu, 'BERILMU, BERIMAN, BERAMAL DAN BERAKHLAK'.. dan juga lain-lain motto di setiap Jabatan Kerajaan dan kementerian.

No comments: